Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2016-12-14 12:07:04

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący

SSR Aleksandra Kyzioł

Kierownik Sekretariatu

Karina Pecnik

pokój nr 2.20
tel. (32) 76 64 341

fax. (32) 76 64 342

Właściwość miejscowa:
Miasto Siemianowice Śląskie

Właściwośc rzeczowa:
-w postępowaniu procesowym:
-ustalenie ojcostwa / macierzyństwa / i roszczenia z tym związane
-zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
-alimenty (dochodzone po raz pierwszy), zmiana orzeczenia w zakresie alimentów- podwyższenie, obniżenie, uchylenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
-ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd z ważnych powodów
-ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
-rozwiązanie przysposobienia
-pozbawienie tytułu wykonawczego dot. alimentów wykonalności
-roszczenie regresowe

-w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym osób małoletnich:

-przysposobienie
-przyjęcie zgody na przysposobienie małoletniego w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej
-pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
-zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
-zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
-przywrócenie władzy rodzicielskiej
-umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
-wydanie/zmianę zarządzeń opiekuńczo - wychowawczych
-przywrócenie władzy rodzicielskiej
-zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku
-ustanowienie opieki nad osobą małoletnią/zmiana opiekuna nad osobą małoletnią
-ustanowienie kuratora dla małoletniego
-wydanie dziecka
-zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
-rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami
-ustalenie kontaktów z małoletnim / zmiana kontaktów z małoletnim
-zezwolenie na wydanie paszportu /dla małoletniego/
-sprawy z ustawy o zawodach lekarza i dentysty
-sprawy z ustawy o pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
-sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
-zabezpieczenie alimentów
-udzielenie zabezpieczenia
-zawezwanie do próby ugodowej
-zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

-w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym osób dorosłych

-ustanowienie opieki prawnej nad osobą pełnoletnią/ zmiana opiekuna
-ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej
-ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej
-ustanowienie kurateli dla osoby częściowo - ubezwłasnowolnionej/ zmiana kuratora
-zezwolenie opiekunowi w istotnej sprawie podopiecznego
-zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego
-zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
-zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
-rozstrzygniecie w istotnych sprawach rodziny
-sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, inne z ustawy
-zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu/zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego/ustanie obowiązku leczenia odwykowego
-zabezpieczenie alimentów
-zawezwanie do próby ugodowej
-udzielenie zabezpieczenia
-wyjawienie majątku
-ze skargi na czynności komornika
-ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

-w postępowaniu dotyczącym nieletnich:

-o demoralizację
-o czyn karalny
-zmianę /uchylenie środka wychowawczegoWykaz orzekających:
SSR
Aleksandra Kyzioł
SSR Agata Paluch
SSR Aneta Pośpiech

Z dniem 05.12.2011 wszelkie informacje telefoniczne udzielane będą pod numerem telefonu (32) 76-64-310. Strony będą przyjmowane w punkcie informacyjnym w holu nowego budynku.