Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-20 13:18:12Ograniczenie dostępności Sądu

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 27/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 19 marca 2020 r.

          W związku z rozpowszechnieniem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), decyzją o czasowym zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych, mając na uwadze odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzam czasowe ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 28 marca 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020r.
Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie
za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.

           Jednocześnie informujemy, że kasa sądu będzie również nieczynna w dniach od 28 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Płatności można dokonywać przelewem bankowym na konta sądu, przekazem pocztowym lub nabyciem znaków sądowych przez platformę e-płatności (www.oplaty.ms.gov.pl).

           Decyzję o odwołaniu wyznaczonych rozpraw pozostawiam w gestii sędziów zalecając ograniczenie rozpoznawania spraw jedynie do spraw pilnych, zalecając przeprowadzenie
ich na sali rozpraw zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki dla Sędziów, pracowników i uczestników postępowania.

           O odwołaniu rozprawy strony postępowania zostaną w miarę możliwości powiadomione telefonicznie przez pracowników sekretariatów. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń lub uzyskania informacji o wyznaczonym terminie rozprawy proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatami poszczególnych wydziałów.
Nr telefonów są dostępne na stronie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
W okresie od dnia 28 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. będzie ograniczony dostęp do budynku Sądu w ten sposób, że na teren budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oprócz pracowników będą wpuszczane jedynie osoby posiadające w Sądzie status strony lub uczestnika jak też ich pełnomocnicy czyli osoby wezwane lub zawiadomione, które mają wyznaczony termin do udziału w rozprawie lub posiedzeniu Sądu albo umówiony termin z Kuratorem Sądowym oraz przedstawicie Operatora Pocztowego.

Osoby wykazujące widoczne oznaki przeziębienia nie zostaną wpuszczone na teren budynku sądu.

powrót