Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-25 12:28:24Zarządzenie

Adm.010-13/20
Z A R Z Ą D Z E N I E
Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia działalności
Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

§ 1
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) zarządzam w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone
w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

§ 2
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń

§ 3
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 13 marca 2020 r.

powrót