Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-04-30 09:28:31ZARZĄDZENIE nr 47/2020

Siemianowice Śląskie, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Adm.010-47/20
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 47/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

W związku z rozpowszechnieniem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), decyzją o czasowym zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych, mając na uwadze odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzam czasowe ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.
Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie
za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że kasa sądu będzie również nieczynna w dniach
od 01 maja 2020 r. do 15 maja 2020
r. Płatności można dokonywać przelewem bankowym na konta sądu, przekazem pocztowym lub nabyciem znaków sądowych przez platformę e-płatności (www.oplaty.ms.gov.pl).
Decyzję o odwołaniu wyznaczonych rozpraw pozostawiam w gestii sędziów
i Przewodniczących Wydziałów zalecając ograniczenie rozpoznawania spraw jedynie
do spraw pilnych, zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. ze zm.), zalecając przeprowadzenie ich na sali rozpraw zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki dla Sędziów, pracowników i uczestników postępowania.

O odwołaniu rozprawy strony postępowania zostaną w miarę możliwości powiadomione telefonicznie przez pracowników sekretariatów. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń
lub uzyskania informacji o wyznaczonym terminie rozprawy proszę kontaktować się telefonicznie
lub mailowo z sekretariatami poszczególnych wydziałów.

Nr telefonów są dostępne na stronie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
W okresie od dnia 01 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. będzie ograniczony dostęp do budynku Sądu w ten sposób, że na teren budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oprócz pracowników będą wpuszczane jedynie osoby posiadające w Sądzie status strony lub uczestnika jak też ich pełnomocnicy czyli osoby wezwane lub zawiadomione, które mają wyznaczony termin do udziału w rozprawie lub posiedzeniu Sądu albo umówiony termin z Kuratorem Sądowym, przedstawiciele Operatora Pocztowego oraz strony, które chcą złożyć pisma bezpośrednio w siedzibie Sądu, bez możliwości potwierdzenia odbioru przez Biuro Podawcze.

Osoby wykazujące widoczne oznaki przeziębienia nie zostaną wpuszczone na teren budynku Sądu.


powrót