Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-04-30 10:59:27Informacja o ograniczeniu działalności sądów w ramach przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

Siemianowice Śląskie, dnia 30 kwietnia 2020 r.
Adm.61-7/2020
I N F O R M A C J A

W związku z ograniczeniem działalności sądów w ramach przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19 oraz w nawiązaniu do dotychczas wdrożonych procedur Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zarekomendował Przewodniczącym Wydziałów, Sędziom i Referendarzom Sądowym w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich podjęcie dalszych następujących działań (kroków), zmierzających do:

1. Odwołania do dnia 15 maja 2020 r. terminów rozpraw i posiedzeń jawnych
w sprawach innych niż należące do katalogu pilnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567 z późn. zm.);

2. Procedowania w sprawach możliwych do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym;

3. Informowania stron (w drodze pouczeń), iż wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu  terminów, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych;

4. Rozprawy i posiedzenia jawne jako pilne nieodwołane odbędą się, dlatego też rekomenduje się telefoniczny kontakt z Sekretariatami właściwych Wydziałów.

powrót