Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-05-15 12:06:25ZARZĄDZENIE nr 53/20

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 53/20

 
Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

na podstawie :
art. 22 § 1 w z związku z art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 365),
30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141)
- art. 15 zzs. ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Odwołanie przez Przewodniczących Wydziałów/sędziów referentów rozpraw/posiedzeń jawnych, wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, w okresie od dnia 1 8 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r., za wyjątkiem spraw pilnych.

§2
Wstrzymanie wyznaczania na okres od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. rozpraw/posiedzeń jawnych, za wyjątkiem rozpraw/posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót