Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-05-15 12:07:43ZARZĄDZENIE nr 57/20

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 57/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 13 maja 2020 r.

 
W związku z rozpowszechnieniem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), decyzją o czasowym zamknięciu szkół i innych placówek oświatowych, mając na uwadze odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzamy czasowe ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r.
Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie
za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.


Jednocześnie informujemy, że kasa sądu będzie również nieczynna w dniach
od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r.
Płatności można dokonywać przelewem bankowym na konta sądu, przekazem pocztowym lub nabyciem znaków sądowych przez platformę e-płatności (www.oplaty.ms.gov.pl).
Decyzję o odwołaniu wyznaczonych rozpraw pozostawiam w gestii sędziów referentów
i Przewodniczących Wydziałów zalecając ograniczenie rozpoznawania spraw jedynie do spraw pilnych, zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. ze zm.), zalecając przeprowadzenie ich na sali rozpraw zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki dla Sędziów, pracowników
i uczestników postępowania.
O odwołaniu rozprawy strony postępowania powinny zostać w miarę możliwości powiadomione telefonicznie przez pracowników sekretariatów. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń lub uzyskania informacji o wyznaczonym terminie rozprawy proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatami poszczególnych wydziałów.
Nr telefonów są dostępne na stronie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. będzie ograniczony dostęp do budynku Sądu
w ten sposób, że na teren budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oprócz pracowników będą wpuszczane jedynie osoby posiadające w Sądzie status strony lub uczestnika
jak też ich pełnomocnicy czyli osoby wezwane lub zawiadomione, które mają wyznaczony termin
do udziału w rozprawie lub posiedzeniu Sądu albo umówiony termin z Kuratorem Sądowym, w czytelni akt, przedstawiciele Operatora Pocztowego oraz strony, które chcą złożyć pisma bezpośrednio w siedzibie Sądu, bez możliwości potwierdzenia odbioru przez Biuro Podawcze.
Osoby wykazujące widoczne oznaki przeziębienia, mające istotnie podwyższoną temperaturę ciała, nie zostaną wpuszczone na teren budynku Sądu.

powrót