Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-07-01 09:15:08

Zarządzenie nr 61/2020

Siemianowice Śląskie, dnia 22 maja 2020 r.
Adm. 010-61/20

Zarządzenie nr 61/2020 (tekst jednolity z dnia 01.07.2021)

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 maja 2020 roku
 
w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

na podstawie:
  • art. 22 § 1 z związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 365),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 z późn.. zm.),
  • § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141).
zarządzamy, co następuje:
§ 1.
Podstawowe formy kontaktu interesantów.
W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania podstawowymi formami kontaktu interesantów z Sądem Rejonowym w Siemianowicach Ślaskich są:
a) poczta elektroniczna/ePUAP/fax;
b) kontakt telefoniczny;
c) forma pisemna –za pośrednictwem operatora pocztowego,
d) bezpośredni – w sposób określony niniejszym zarządzeniem.
W celu ułatwienia bezpiecznego kontaktu zaleca się stronom i pełnomocnikom stron w pismach procesowych umieszczanie swojego telefonu kontaktowego.

§ 2.
Składanie skarg w trybie administracyjnym.

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania skargi na działalność Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz na działalność Pracowników i Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w trybie administracyjnym składa się na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego, w skrzynce nadawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Sądu lub składając pismo bezpośrednio w Biurze Podawczym.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia skargi ustnie do protokołu przez osobę której stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie (np. osoba niewidoma, z przyczyn zdrowotnych niemogąca pisać). Czas złożenia skargi ustnej nie może przekraczać 10 minut. W takim przypadku osoba zamierzająca złożyć skargę ustnie winna umówić się w drodze kantaku telefonicznego lub elektronicznego na jej złożenie z Sekretariatem właściwego Wydziału lub Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

§ 3.
Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne.

1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Zasady przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne Sądu.

Do odwołania komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przyjmują interesantów w następujący sposób:

1. Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
W sytuacji braku pracownika w Biurze Podawczym w poniedziałki po godz. 15.30, pisma można złożyć za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych do godz.18.00.

Rekomenduje się wnoszenie pism za pomocą operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” w budynku Sądu. W przypadku skorzystania ze „skrzynki podawczej” interesant nie uzyskuje potwierdzenia złożenia pisma.

2. Biuro Obsługi Interesantów ogólne przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
W poniedziałki w godz. 15.30 do 18.00 Interesanci przyjmowani są przez właściwe komórki organizacyjne.
Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.

Biuro Obsługi Interesantów w zakresie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 do 18.00 oraz od wtorku od piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.

3. Czytelnia akt udostępnia akta w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do godz. 15.00, przerwa w godz. od 11.00 do 12.00, z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
W pomieszczeniu czytelni jednorazowo mogą przebywać poza pracownikami Sądu
2 osoby. Wejście do czytelni następuje po zdezynfekowaniu rąk. Osoby korzystające z czytelni zajmują miejsce wskazane przez pracownika czytelni. Zamówienia na akta składane są telefonicznie pod nr telefonu 32 7664315 lub drogą mailową poprzez adres boi@siemianowice.sr.gov.pl.
W zamówieniu należy określić założony czas zapoznawania się z aktami. Zadeklarowany okres nie powinien przekraczać 1 godziny chyba, że jest to uzasadnione obszernością dokumentów znajdujących się w aktach. Pracownik czytelni informuje drogą telefoniczną lub mailową o terminie (dzień, godzina) udostępnienia akt. Z uwagi na konieczność weryfikacji osób wchodzących na teren budynków Sądu akta są udostępniane tylko osobie, która złożyła zamówienie. Osoba niewskazana jako zamawiająca akta nie zostanie wpuszczona na teren budynku.

4. Kasa Sądu przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach: od 8.30 do 10.30, od 11.00 do 14.00, 14.30 do 17.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
od wtorku do piątku w godzinach: od 8.30 do 10.30 i od 11.00 do 14.30
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
Rekomenduje się dokonywanie opłat i wpłat na rzecz Sądu za pomocą rachunków bankowych wskazanych w zakładce „Konta bankowe” na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich www.siemianowice.sr.gov.pl
Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna od 8.00 do 11.30.
Ostatni dzień roboczy roku kasa z uwagi na przeprowadzaną inwentaryzację nieczynna.

5. Komórki organizacyjne Sądu (Kierownicy Sekretariatów/ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych), które zapewniają obsługę interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przekazują pracownikom ochrony Sądu codziennie do godz. 7.45 listę osób, które są uprawnione do wejścia celem obsługi
w poszczególnej komórce (w tym wokandy poprzedzające jawne rozprawy).

§ 5.
Ograniczenie wstępu do budynków Sądu.

1. Do budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich poza pracownikami Sądu, wpuszczane są osoby:
a) będące ławnikami w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich,
b) sędziowie i pracownicy innych Sądów wykonujących czynności służbowe w siedzibie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
c) będące stronami/ uczestnikami w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/ posiedzenia,
d) pełnomocnicy/ obrońcy w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/ posiedzenia,
e) biegli/ świadkowie/ tłumacze – po okazaniu stosownego wezwania/zawiadomienia;
f) pracownicy Prokuratury,
g) pracownicy Policji, Straży Granicznej,
h) pracownicy Prokuratorii Generalnej Skarbu,
i) osoby przybrane do pomocy osobie niepełnosprawnej, która wykaże interes w wejściu
do budynku Sądu (strona/ interesant do odpowiedniej komórki organizacyjnej),
j) interesanci do Biura Podawczego w godzinach jego urzędowania,
k) interesanci do Czytelni Akt,
l) interesanci do Biura Obsługi Interesantów,
m) osoba która z uwagi na stan zdrowia nie może złożyć skargi w trybie administracyjnym na piśmie,
o) przedstawiciele mediów za okazaniem wejściówki lub potwierdzenia ustalenia terminu spotkania z Prezesem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich lub pisemnie uprawnione osoby przez Prezesa tut. Sądu,
p) pracownicy innych instytucji wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze,
q) pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych wykonujących prace
lub zadania w ramach zawartych umów cywilno-prawnych,
r) inne osoby których konieczność stawiennictwa w budynku zostanie potwierdzona przez Pracownika Ochrony Sądu w drodze informacji telefonicznej uzyskanej
we wskazanej przez stronę Komórce Organizacyjnej.

2. Zabrania się wstępu do budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
oraz na salę rozpraw:
a) osoby, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV2, wynikającego z wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci:
  • podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,7 st. C,
  • uporczywego kaszlu,
  • trudności w oddychaniu,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu lub smaku,
b) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która objęta jest nadzorem epidemiologicznym,
c) osoby objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w tym również osoby która zamieszkuje z taką osobą,
d) osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Osoby wymienione w punkcie 2 o ile to możliwe powinny zgłaszać się telefonicznie lub e-mailowo za pomocą wniosku o braku możliwości osobistego stawiennictwa
na rozprawie/posiedzeniu lub podjąć stosowne czynności celem usprawiedliwienia swojej nieobecności .

§ 6.
Obowiązki interesantów wchodzących do budynków Sądu i na sale rozpraw/posiedzeń.

Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zobowiązani są:
2. wykazać interes w wejściu do budynku (okazać wezwanie/ zawiadomienie/ powołać się na fakt bycia stroną/ uczestnikiem/ pełnomocnikiem/ obrońcą i odbywającym się
w dniu przybycia terminem rozprawy /posiedzenia, powołać się na fakt ustalenia terminu obsługi w Czytelni Akt/ Biurze Obsługi Interesanta, , uzyskania karty wstępu na sale rozpraw),
3. zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym udostępnionym na wejściu
do budynku Sądu,
4. zakrywać na terenie budynków Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz na salach rozpraw usta i nos za pomocą maseczki przy czym z obowiązku tego zwolnione są: dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać nosa lub ust ze względu na stan zdrowia, całkowitych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, jak również osoby majce trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkryciu ust i nosa, legitymujące się dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa,
5. odkrywać usta i nos w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z sobą głuchą lub głuchoniemą,
6. zachowywać odległość od innej osoby zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa
na korytarzach, klatkach schodowych, pod salami rozpraw/ posiedzeń, na sali rozpraw/ posiedzeń, w oczekiwaniu na obsługę w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
7. w przypadku konieczności posługiwać się własnym długopisem/ piórem,
8. na rozprawie/posiedzeniu składać pisma procesowego/wnioski w sposób określony
przez Przewodniczącego składu Sądu,
9. korzystać z windy jednoosobowo chyba, że z osobami z którymi wspólnie zamieszkują,
10. zaniechać używania telefonów komórkowych,
11. stosować się do poleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu,
12. nie przemieszczać się w strefach, które przeznaczone są tylko i wyłącznie
do korzystania przez pracowników Sądu,
13. poruszania się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych
z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo,
14. opuścić budynek Sądu/sale rozpraw niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo,
15. rekomenduje się interesantom korzystanie z druków i formularzy dostępnych
na stronie internetowej Sądu i wypełnianie ich przed wizytą w Sądzie,
16. utrzymuje się zakaz wizyt w Sądzie młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych o charakterze edukacyjnym,
17. wprowadza się zakaz spotkań z klientami na terenie Sądu (poza salą rozpraw),
18. punkt 1,3,4,6,7 stosują odpowiednio Pracownicy Sądu.

§ 7.
Zakazy dotyczące interesantów wchodzących do budynków Sądu i na sale rozpraw lub posiedzeń.

Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz na sale rozpraw mają całkowity zakaz:
  • poruszania się po piętrze 2 (drugim) budynku Sądu,
  • korzystania /odkładnia na stoły/miejsca siedzące/trzymania w rękach telefonów komórkowych,
  • wnoszenia do budynków Sądu oraz na sale rozpraw/posiedzeń zbędnych rzeczy.
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 
Wykaz numerów telefonów do poszczególnych Komórek Organizacyjnych
w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich


Biuro Obsługi Interesanta: 032/ 7664310
Biuro Podawcze: 032/ 7664308
I Wydział Cywilny: 032/ 7664321
II Wydział Karny: 032/ 7664361
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 032/ 7664341
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 032/ 7664351
Oddział Administracyjny: 032/ 7664304
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 032/ 7664380

powrót