Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-06-04 10:31:54ANEKS do Zarządzenia nr 61/2020

Adm. 010-61/20

ANEKS do Zarządzenia nr 61/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

§ 1.
Dokonuje się zmiany zapisu § 4 pkt 2 Zarządzenia.
W miejsce dotychczasowego zapisu :
Biuro Obsługi Interesanta ogólne oraz IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów
od poniedziałku od piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30; z uwzględnieniem przerw
na dezynfekcję;
Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.

Wprowadza się zapis:
Biuro Obsługi Interesanta ogólne przyjmuje interesantów od poniedziałku od piątku
w godzinach od 8.30 do godz. 15.30; z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję;
Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.

Biuro Obsługi Interesanta w zakresie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów
od poniedziałku od piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00; z uwzględnieniem przerw
na dezynfekcję;
Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.

§ 2.
Kierownika Oddziału Administracyjnego zobowiązuje się do zapoznania pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu z treścią Aneksu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót