Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-08-05 13:18:27Zarządzenie nr 74/2020 W sprawie udziału publiczności w rozprawach lub posiedzeniach

Siemianowice Śląskie, dnia 17 lipca 2020 r.

Adm.010-74/20
Zarządzenie nr 74/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie udziału publiczności w rozprawach lub posiedzeniach
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

§1
  1.  Do budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich wpuszczane będą osoby przebywające w charakterze publiczności po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego rozprawy lub posiedzenia, na skutek informacji zgłoszonej co najmniej 7 dni przed terminem rozprawy i po złożeniu oświadczenia(załącznik nr 1).
  2. Kierownik sekretariatu wydziału niezwłocznie informuje ochronę Sądu o uprawnieniu tej osoby do wejścia na teren Sądu.
  3. Kierownik sekretariatu wydziału informuje wnioskodawcę o możliwości udziału w charakterze publiczności telefonicznie, listownie lub na podany adres e-mailowy.
  4. Osoby przebywające w charakterze publiczności powinny zachować zasady bezpieczeństwa – zakrywać usta i nos przy pomocy własnej maseczki jednorazowej lub wielokrotnego użytku, a w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, powinny stosować przyłbicę.

§2
Z dniem 19 lipca 2020r. uchylam zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 roku (Adm. 010-63/2020) w sprawie wprowadzenia kart wstępu (wejściówki) dla publiczności, przedstawicieli mediów w związku z ograniczeniem dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

§3
  1. Kierownik Oddziału Administracyjnego przekaże treść niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty, zamieszczając także na stronie internetowej Sądu.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020r.

Załącznik 1

powrót