Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2020-12-29 10:54:53

Ustalenie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w roku 2021

Powiększ zdjęcie

Siemianowice Śląskie, 17 grudnia 2020r.
Adm.010-94/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym
w Siemianowicach Śląskich w roku 2021
 
§1
Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy ustalam dla pracowników Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich:
  • za święto w dniu 01 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy dzień 04 maja 2021r. dniem wolnym od pracy
  • za święto w dniu 25 grudnia 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy dzień 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy
  • wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, w poszczególnych okresach rozliczeniowych w roku 2021, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń.

§3
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                    Prezes Sądu Rejonowego
   w Siemianowicach Śląskich                                                                    w Siemianowicach Śląskich
              Elżbieta Zabost                                                                                SSR Mariusz Witkowski

powrót