Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-03-26 12:12:04

W sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 26 marca 2021 r.

Adm. 010-9/2021

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 26 marca 2021r.
w sprawie czasowego ograniczenia działalności Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich

w związku z występującym stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stale wzrastającą liczbą osób zakażonych na terenie kraju i województwa śląskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, a także osobom przebywającym w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie:
– art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072),
– art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072),
– § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. interesantów nie przyjmują następujące komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:
  1. Sekretariaty Wydziałów/ Oddziałów/ Sekcji/Zespołu,
  2. Biuro Obsługi Interesantów – informacje udzielane są telefonicznie,
  3. Czytelnia Akt – za wyjątkiem spraw, w których nie zostały odwołane rozprawy/posiedzenia w miesiącu marcu lub kwietniu 2021r., w których istnieje możliwość złożenia środka zaskarżenia oraz w których zostały umówione wcześniej terminy,
  4. Biuro Podawcze w budynku Sądu - za wyjątkiem sytuacji, gdy niezbędnym jest uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentu. Do budynku sądu wpuszczana będzie 1 osoba. Pozostałe osoby oczekują na wejście poza budynkiem sądu,
  5. Biuro Obsługi Interesanta Ksiąg Wieczystych - za wyjątkiem sytuacji, gdy niezbędnym jest uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentu (wpis do hipoteki), pozostałe informacje udzielane są telefonicznie,
  6. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
  7. Kasa.
 2. Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich są:
  1. poczta elektroniczna/ePUAP/fax,
  2. kontakt telefoniczny,
  3. forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. Korespondencję niewymagającą potwierdzenia należy złożyć w „skrzynce podawczej” w budynku Sądu.
 4. Opłat i wpłat na rzecz Sądu można dokonywać za pomocą rachunków bankowych wskazanych w zakładce „Konta bankowe” na stronie internetowej Sądu oraz przekazem pocztowym.
 5. Ogranicza się funkcjonowanie Sądu w dniu 29 marca 2021r. do godziny 15.30.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót