Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-09-14 12:21:04

Ustalenie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w roku 2022

Powiększ zdjęcie

Siemianowice Śląskie, dnia 14 września 2021 r.
 
Adm.010-37/21

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 14 września2021 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym
w Siemianowicach Śląskich w roku 2022

 
§1
Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1141 z późn.zm.) Prezes Sądu ustala dni 7 stycznia 2022 r. oraz 2 maja 2022 r. jako te, w których Sąd nie urzęduje.

§2
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tj. Dz.U z 2020 r. poz.537) w związku z art. 130 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1320) Prezes i Dyrektor Sądu wyznaczają:

• dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy (za dzień 1 stycznia 2022 r.)

• dzień 2 maja 2022 r. dniem wolny od pracy

• dzień 7 maja 2022 r. dodatkowym dniem pracy (za dzień 2 maja 2022 r.)

• wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, w poszczególnych okresach rozliczeniowych w roku 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń.

§4
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                    Prezes Sądu Rejonowego
   w Siemianowicach Śląskich                                                                    w Siemianowicach Śląskich
              Elżbieta Zabost                                                                                SSR Mariusz Witkowski

powrót