Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2022-09-12 08:02:41

Zarządzenie w sprawie dostępu do budynków sądu

Siemianowice Śląskie, dnia 9 września 2022 r.
Adm. 010-30/2022

Zarządzenie nr 30/2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 09.09.2022 roku

w sprawie dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

na podstawie:
 • art. 22 § 1 z związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2072),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022.1028);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022.1817);
 • § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141).

§ 1.
Podstawowe formy kontaktu interesantów.
Podstawowymi formami kontaktu interesantów z Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich są:
 1. poczta elektroniczna/ePUAP/fax;
 2. kontakt telefoniczny;
 3. forma pisemna –za pośrednictwem operatora pocztowego,
 4. bezpośredni.
W celu ułatwienia bezpiecznego kontaktu zaleca się stronom i pełnomocnikom stron w pismach procesowych umieszczanie swojego telefonu kontaktowego.

§ 2.
Zasady przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne Sądu.

Komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przyjmują interesantów w następujący sposób:
 1. Biuro Podawcze przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30.
  W sytuacji braku pracownika w Biurze Podawczym w poniedziałki po godz. 15.30, pisma można złożyć za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych do godz.18.00.
  Rekomenduje się wnoszenie pism za pomocą operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” w budynku Sądu. W przypadku skorzystania ze „skrzynki podawczej” interesant nie uzyskuje potwierdzenia złożenia pisma.
 2. Biuro Obsługi Interesantów ogólne przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do godz. 15.30.
  W poniedziałki w godz. 15.30 do 18.00 Interesanci przyjmowani są przez właściwe komórki organizacyjne.
  Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.
 3. Biuro Obsługi Interesantów w zakresie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 do 18.00 oraz od wtorku od piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00. Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta.
 4. Czytelnia akt udostępnia akta w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do godz. 15.00, przerwa w godz. od 11.00 do 12.00, z uwzględnieniem przerw na wietrzenie pomieszczenia.
  W pomieszczeniu czytelni jednorazowo mogą przebywać poza pracownikami Sądu 2 osoby. Osoby korzystające z czytelni zajmują miejsce wskazane przez pracownika czytelni. Zamówienia na akta składane są telefonicznie pod nr telefonu 32 7664315 lub drogą mailową poprzez adres boi@siemianowice.sr.gov.pl.
  W zamówieniu należy określić założony czas zapoznawania się z aktami. Pracownik czytelni informuje drogą telefoniczną lub mailową o terminie (dzień, godzina) udostępnienia akt.
 5. Kasa Sądu przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godzinach: od 8.30 do 10.30, od 11.00 do 14.00, 14.30 do 17.00
  • od wtorku do piątku w godzinach: od 8.30 do 10.30 i od 11.00 do 14.30 .
  • Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna od 8.00 do 11.30.
  • Ostatni dzień roboczy roku kasa z uwagi na przeprowadzaną inwentaryzację nieczynna.
  Rekomenduje się dokonywanie opłat i wpłat na rzecz Sądu za pomocą rachunków bankowych wskazanych w zakładce „Konta bankowe” na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich www.siemianowice.sr.gov.pl
 6. Kierownicy Sekretariatów zapewniają obsługę interesantów w godzinach urzędowania sądu. Rekomenduje się wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu.
§ 3.
Ograniczenie wstępu do budynków Sądu
Zabrania się wstępu do budynku Sadu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz na salę rozpraw osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 4.
Obowiązki interesantów wchodzących do budynków Sądu i na sale rozpraw/posiedzeń.

Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zobowiązani są:
 1. stosować się do poleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu,
 2. nie przemieszczać się w strefach, które przeznaczone są tylko i wyłącznie do korzystania przez pracowników Sądu,
 3. do poruszania się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo,
 4. opuścić budynek Sądu/sale rozpraw niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo,
 5. rekomenduje się interesantom korzystanie z druków i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sądu i wypełnianie ich przed wizytą w Sądzie,
§ 5.
Obowiązki interesantów wchodzących do budynków Sądu w charakterze publiczności.
Osoby zamierzające wziąć udział z rozprawach/posiedzeniach w charakterze publiczności będą wpuszczane na salę rozpraw po poinformowaniu Sędziego Przewodniczącego składu orzekającego.
Osoby przebywające w charakterze publiczności powinny stosować się do zaleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu.

§ 6.
Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zobowiązuję do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 września 2022 r., jednocześnie traci moc zarządzenie nr 9/22 Prezesa i Dyrektora tut. Sądu z dnia 28 marca 2022 r.


Wykaz numerów telefonów do poszczególnych Komórek Organizacyjnych
w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

 • Biuro Obsługi Interesanta: 032/ 7664310
 • Biuro Podawcze: 032/ 7664308
 • I Wydział Cywilny: 032/ 7664321
 • II Wydział Karny: 032/ 7664361
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 032/ 7664341
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 032/ 7664351
 • Oddział Administracyjny: 032/ 7664304
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 032/ 7664380

powrót