Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-01-16 13:48:06Konkurs na etat referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 12 stycznia 2018r.

Adm. 112 - 1/2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2012, poz. 331 ze zm.)

Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
ogłasza konkurs nr Adm. 112-1/18
na stanowisko:

referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Liczba wolnych stanowisk: 1 etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 13 lutego 2018r., godz. 10.00, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ul. Chorzowska 14
Termin składania zgłoszeń kandydatów: 26 stycznia 2018r.

Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
- ukończył 24 lata,
- zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
- życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty i oświadczenie należy składać lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego) podając oznaczenie konkursu Adm. 112-1/2018 na adres: Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14, pok. B 2.62

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu www.siemianowice.sr.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
                                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                           w Siemianowicach Śląskich

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                              SSR Mariusz Witkowski


powrót