Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2019-12-02 11:51:16Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, dnia 29 listopada 2019 r.
Adm. 112-6/19


Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t..)

Ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysta

w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich


Ilość wolnych stanowisk: 1 etat na czas określony (do dnia 31.12.2021 r.)

Termin składania zgłoszeń kandydatów: 20 grudnia 2019 r.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa systemów informatycznych;
- rejestracja wniosków, pism, sporządzanie projektów wpisów do KW, szycie akt;
- sporządzanie odpisów, zaświadczeń i wydruków z KW;
- kompletowanie i układanie ksiąg w archiwum zakładowym;
- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty;
- obsługa urządzeń biurowych;
- protokołowanie na sali rozpraw - w tym spraw w trybie informacji niejawnych;
- wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów
powszechnych i przepisach szczególnych.

II. Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- nieposzlakowana opinia;
- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny (mile widziane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, administracja sądowa);
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
- umiejętność biegłego pisania przy użyciu klawiatury.

III. Wymagania dodatkowe:
- podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej;
- doświadczenie w pracy biurowej, mile widziane doświadczenie w pracy
w sądownictwie;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;
- komunikatywność;
- umiejętność pracy w zespole;
- odporność na stres;
- wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

IV. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego
wraz ze wskazaniem sygnatury konkursu;
2. dane kontaktowe
3. CV
4. informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
7. podpisane własnoręcznie oświadczenia kandydata o (załącznik nr 2 i nr 3):
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- posiadaniu obywatelstwa polskiego
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
2. opinie o kandydacie.

V. Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;
2. etap drugi – praktyczny sprawdzian wiedzy (test) i umiejętności (pisanie przy użyciu klawiatury);
3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata.

VI. Inne informacje:
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
(pokój nr 2.62) lub nadać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Oddział Administracyjny, ul. Chorzowska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko stażysty” z zaznaczeniem sygnatury konkursu Adm. 112-6/19
 
w terminie do 20 grudnia 2019 r.

2. Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.siemianowice.sr.gov.pl
4. Jednocześnie informuje się, że informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Budynek Sądu Rejonowego jest dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wynosi mniej niż 6%.
6. Podanie do informacji publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o miejscu, dacie i czasie przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 76 64 304.

                                                                                                                   Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                   w Siemianowicach Śląskich
                                                                                                                                         /-/


Załaczniki:
Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna


powrót