Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2022-09-21 10:12:36

Konkurs na jedno stanowisko urzędnicze – stażysta

Siemianowice Śląskie, dnia 9 września 2022 r.
Adm. 112-4/22

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t..)

Ogłaszam konkurs na jedno stanowisko urzędnicze – stażysta

w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę.


Termin składania zgłoszeń kandydatów: 7 października 2022 r.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • protokołowanie na wyznaczonych rozprawach, posiedzeniach;
  • obsługa systemów informatycznych;
  • zakładanie, numerowanie oraz bieżące uzupełnianie akt;
  • wykonywanie prac biurowych – sporządzanie pism, czynności związane z prowadzeniem w systemie informatycznym;
  • sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw;
  • obsługa urządzeń biurowych;
  • wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach szczególnych.
 2. Wymagania niezbędne:
  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • nieposzlakowana opinia;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • wykształcenie co najmniej średnie;
  • zdany egzamin maturalny;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office);
  • umiejętność biegłego pisania przy użyciu klawiatury; 
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków urzędnika;
  • wysoki poziom kultury osobistej, sumienność, odpowiedzialność
 3. Wymagania dodatkowe:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych, zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej;
  • doświadczenie w pracy biurowej, mile widziane doświadczenie w pracy w sądownictwie;
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;
  • komunikatywność;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odporność na stres;
  • wysoki poziom wiedzy ogólnej;
 4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego wraz ze wskazaniem sygnatury konkursu;
  2. dane kontaktowe
  3. CV
  4. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
  5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  6. podpisane własnoręcznie oświadczenia kandydata (załącznik nr 2) o:
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   • nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
   • zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
  7. Kandydat może dodatkowo przedłożyć
  • kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
  • opinie o kandydacie.
 5. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich oferuje:
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • zdobycie doświadczenia w pracy biurowej;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  • możliwość skorzystania z:
   • zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
   • dofinansowania do zakupu okularów;
   • ubezpieczenia grupowego;
   • parkingu dla pracowników.
 6. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • I etap konkursu– selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;
  • II etap konkursu– praktyczny sprawdzian wiedzy (test) i umiejętności (pisanie przy użyciu klawiatury);
  • III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata.
 7. Inne informacje:
  1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich (pokój nr 2.62) lub nadać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, Oddział Administracyjny, ul. Chorzowska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko stażysty” z zaznaczeniem sygnatury konkursu Adm. 112-4/22.
   w terminie do 7 października 2022 r.
  2. Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.siemianowice.sr.gov.pl
  4. Jednocześnie informuje się, że informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
  5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu bądź jego dalszej części mogą zwrócić się o zwrot złożonych dokumentów pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, w terminie do dnia 30.11.2022 r. Po upływie wskazanego wyżej terminu podania o przyjęcie do pracy wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Budynek Sądu Rejonowego jest dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wynosi mniej niż 6%.
  7. Podanie do informacji publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadamiania kandydatów o miejscu, dacie i czasie przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 76 64 304.
Pliki do pobrania:
Klauzula Informacyjna doc | 87kB
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie docx | 17kB
Oświadczenie doc | 28kB

powrót