Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy iż:
Administratorem danych osobowych:
  • przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich,
  • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich oraz kandydatów na te stanowiska jest Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
  • urzędników oraz innych pracowników sądu a także kandydatów na te stanowiska jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
Dane kontaktowe Administratorów: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie,
tel. 32 76 64 310, poczta elektroniczna: administracja@siemianowice.sr.gov.pl

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich wyznaczeni zostali: Inspektor Ochrony Danych – Pan Grzegorz Szajerka oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Pan David Kowalski, z którymi można się kontaktować pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: iodo@siemianowice.sr.gov.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa, w szczególności w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, a także w zakresie związanym z wykonywaniem innych zadań
z zakresu ochrony prawnej.

Osobom, których dane osobowe przetwarza Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich przysługuje prawo:
  • wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych.
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w trybie przewidzianym przepisami prawa
Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-01-19 08:18:42 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
2 2020-06-25 09:59:00 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-06-25 05:31:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak