Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Ochrona Danych Osobowych

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – zwanego dalej RODO oraz art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125) informujemy, co następuje:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej (w tym w sądowych systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe i urządzenia ewidencyjne oraz obsługujących postępowania sądowe) jest Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.
 2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) jest Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich albo Dyrektor tego Sądu, każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji.
 3. Dane kontaktowe Administratorów Danych:
  Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
  ul. Chorzowska 14
  41-106 Siemianowice Śląskie
  tel. 32 76 64 310, poczta elektroniczna: administracja@siemianowice.sr.gov.pl
 4. W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  adres poczty elektronicznej: iodo@siemianowice.sr.gov.pl, nr telefonu: 532 14 18 14.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 a), b), c) lub e) RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich odbywa się w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w celu:
  • a. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  • b. zatrudnienia w sądzie,
  • c. świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • d. prowadzenia zamówień publicznych,
  • e. prowadzenia działalności finansowej,
  • f. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  • g. udostępniania informacji publicznej,
  • h. udzielania informacji uprawnionym osobom,
  • i. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • j. wykonywania zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w ramach działalności administracyjnej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.
 8. Osobom, których dane osobowe przetwarza Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich przysługuje prawo:
  • wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych,
  • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w trybie przewidzianym przepisami prawa.
 9. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-01-19 08:18:42 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
2 2020-06-25 09:59:00 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-06-25 05:31:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-06-24 12:38:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2020-06-24 12:37:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-06-24 12:37:36 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-06-22 09:55:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-06-22 09:55:15 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2020-05-29 08:48:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2019-06-05 12:08:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2019-06-05 12:07:10 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2019-06-05 12:03:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2019-06-05 12:00:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2019-06-05 11:46:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2019-06-05 11:46:33 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2019-06-05 11:45:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2019-05-08 11:15:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2019-05-08 11:15:41 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2019-05-08 11:14:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2019-05-08 11:14:40 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2018-06-28 11:59:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2018-05-29 13:45:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2018-05-25 14:40:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
24 2018-05-25 14:40:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
25 2018-05-25 14:39:34 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
26 2018-05-25 14:39:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
27 2018-05-25 14:36:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
28 2018-05-25 14:36:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
29 2018-05-25 14:35:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
30 2018-05-25 13:17:30 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
31 2018-05-25 13:17:06 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak