Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Deklaracja dostępności

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.


Data publikacji strony internetowej: 2017-02-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Powody wyłączeń

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter dekoracyjny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję o dużym kontraście
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.
  • nawigacja za pomocą klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest P.Katarzyna Pająk, Kierownik Oddziału Administracyjnego, adres poczty elektronicznej katarzyna.pajak@siemianowice.sr.gov.pl. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 76 64 304.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

Wejście do budynku Sądu znajduje się na parterze i jest w pełni dostępne, bez barier architektonicznych. Drzwi otwiera się ręcznie na zewnątrz budynku. Przed drzwiami wejściowymi zainstalowany jest na wysokości 1,3 m domofon, przez który można wezwać pracownika ochrony w celu otwarcia drzwi. Po wejściu do budynku, pracownicy ochrony kontrolują wszystkie osoby pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywana jest bramka do wykrywania metali oraz ręczny wykrywacz metali. Wszystkie przedmioty niebezpieczne należy zdeponować w skrzynkach depozytowych które znajdują się obok pomieszczenia ochrony. Osoba która posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne i nie wyrazi zgody na ich zdeponowanie, nie zostanie wpuszczona do budynku.

Wszystkie pomieszczenia dla interesantów są w pełni dostępne. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się windą. W kabinie windy zainstalowany jest moduł głosowy a przyciski opisane są w języku Braille’a. Pomoc w obsłudze windy można uzyskać w ochronie budynku.

Kabina windy wyposażona jest w moduł głosowy. Na sale rozpraw strony przywoływane są głosowo.

Ne terenie Sądu znajduje się ogólnodostępny parking dla pracowników i stron. Na parkingu wydzielono cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych, które zlokalizowane są przy wejściu głównym do budynku.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Sądu.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-05 10:17:44 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
2 2021-03-04 11:29:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-03-04 11:25:13 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2021-03-04 11:10:25 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2021-03-04 10:58:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-12-15 12:16:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-12-15 12:16:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-12-11 11:36:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2020-12-11 11:34:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2020-12-11 09:38:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2020-12-11 09:37:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2020-12-11 09:34:27 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2020-12-11 09:33:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2020-11-04 09:22:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2020-11-04 09:20:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2020-11-04 08:37:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2020-11-04 08:34:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2020-11-03 11:20:41 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2020-10-06 10:28:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2020-10-06 10:27:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2020-05-29 08:48:16 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2020-03-30 07:24:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2020-03-27 14:23:25 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
24 2020-03-27 13:57:36 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
25 2020-03-27 13:56:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
26 2020-03-27 09:17:00 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
27 2020-03-26 09:04:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
28 2020-03-26 09:04:38 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak