Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Petycje

Podstawa prawna petycji
Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Podmiot wnoszący petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Sposób wniesienia petycji
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Petycję można wnieść:
- drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie,
- drogą elektroniczną na adres: administracja@siemianowice.sr.gov.pl,
- za pośrednictwem platformy ePUAP,
- w Biurze Podawczym.

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji
Na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-06-07 07:27:11 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-06-07 07:26:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-06-07 07:19:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak