Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

II Wydział Karny

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Katarzyna May

Godziny przyjęć stron: środa, godz. 11:00-12:00.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 roku nr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. w okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie (np. osoba niewidoma, z przyczyn zdrowotnych niemogąca pisać). Czas złożenia skargi ustnej nie może przekraczać 10 minut. W takim przypadku osoba zamierzająca złożyć skargę ustnie winna umówić się w drodze kantaku telefonicznego lub elektronicznego na jej złożenie z Sekretariatem właściwego Wydziału lub Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

Kierownik Sekretariatu

Iwona Sitek

Dane kontaktowe:

Zakres właściwości rzeczowej i miejscowej:

W zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału II Karnego mieści się rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o wszystkie przestępstwa popełnione na terenie Siemianowic Śląskich, za wyjątkiem spraw o:
  1. o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  2. o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § l, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § l, 3 i 4, art. 166 § l, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 21l a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § l i 2, art. 269, art. 278 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § l w zw. z art. 294, art. 287 § l w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
  3. o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego,
  4. spraw, które ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy zostały przekazane przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji.

Zadania:

Zgodnie z art. 3 § 1 kkw Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich rozpoznaje w I instancji sprawy dotyczące wykonania orzeczeń wydanych przez wydział II Karny Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Obszar właściwości:

Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:

  1. SSR Adam Mainka-Pawłowski
  2. SSR Marcin Matuszewski
  3. SSR Katarzyna May
  4. SSR Grzegorz Wrzoszczyk
  5. RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-04-08 12:15:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-03-17 08:42:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2022-03-17 08:42:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak