Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

II Wydział Karny

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Katarzyna May

Godziny przyjęć stron: środa, godz. 12.00-14.00.


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne


1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

Kierownik Sekretariatu

Iwona Sitek

Dane kontaktowe:

pokój nr 3.01
tel. (32) 76 64 361
fax (32) 76 64 362
email: karny@siemianowice.sr.gov.pl

W zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału II Karnego tut. Sądu mieści się rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o wszystkie przestępstwa popełnione na terenie Siemianowic Śląskich, za wyjątkiem spraw o:
- o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
- o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § l, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § l, 3 i 4, art. 166 § l, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 21l a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § l i 2, art. 269, art. 278 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § l w zw. z art. 294, art. 287 § l w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
- o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego,
- spraw, które ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy zostały przekazane przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji.

Zadania:
Zgodnie z art. 3 § 1 kkw Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich rozpoznaje w I instancji sprawy dotyczące wykonania orzeczeń wydanych przez wydział II Karny Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Obszar właściwości:
Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Adam Mainka-Pawłowski
SSR Marcin Matuszewski
SSR Katarzyna May
SSR Grzegorz Wrzoszczyk
RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-02 07:41:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-04-02 07:41:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-03-04 09:07:42 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak