Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Aleksandra Wabno

Godziny przyjęć stron: poniedziałek od godz. 12:00 do 14:00
 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne


1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

Kierownik Sekretariatu

Karina Pecnik

Dane kontaktowe:

pokój nr 2.20
tel. (32) 76 64 341
fax. (32) 76 64 342
email: rodzinny@siemianowice.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:

Miasto Siemianowice Śląskie

Właściwośc rzeczowa:
 1. w postępowaniu procesowym:
 • ustalenie ojcostwa / macierzyństwa / i roszczenia z tym związane
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • alimenty (dochodzone po raz pierwszy), zmiana orzeczenia w zakresie alimentów- podwyższenie, obniżenie, uchylenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd z ważnych powodów
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • rozwiązanie przysposobienia
 • pozbawienie tytułu wykonawczego dot. alimentów wykonalności
 • roszczenie regresowe
 1. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym osób małoletnich:
 • przysposobienie
 • przyjęcie zgody na przysposobienie małoletniego w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
 • wydanie/zmianę zarządzeń opiekuńczo - wychowawczych
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku
 • ustanowienie opieki nad osobą małoletnią/zmiana opiekuna nad osobą małoletnią
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami
 • ustalenie kontaktów z małoletnim / zmiana kontaktów z małoletnim
 • zezwolenie na wydanie paszportu /dla małoletniego/
 • sprawy z ustawy o zawodach lekarza i dentysty
 • sprawy z ustawy o pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • zabezpieczenie alimentów
 • udzielenie zabezpieczenia
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
 1. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym osób dorosłych:
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą pełnoletnią/ zmiana opiekuna
 • ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej
 • ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej
 • ustanowienie kurateli dla osoby częściowo - ubezwłasnowolnionej/ zmiana kuratora
 • zezwolenie opiekunowi w istotnej sprawie podopiecznego
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • rozstrzygniecie w istotnych sprawach rodziny
 • sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, inne z ustawy
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu/zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego/ustanie obowiązku leczenia odwykowego
 • zabezpieczenie alimentów
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • udzielenie zabezpieczenia
 • wyjawienie majątku
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
 1. w postępowaniu dotyczącym nieletnich:
 • o demoralizację
 • o czyn karalny
 • zmianę /uchylenie środka wychowawczego

Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Lista sędziów:

 • SSR Joanna Kamionka-Kowalik
 • SSR Agata Paluch
 • SSR Aneta Pośpiech (delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości)
 • SSR Mariusz Witkowski (delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach)
 • SSR Aleksandra Wabno

Podział czynnośći sędziów znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-15 14:24:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-01-14 13:00:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2022-01-14 12:59:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak