Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z:
- Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346.j.t.),
- Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173.j.t.),
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180.j.t.)
istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza postępowaniem sądowym. Pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną – wniesienie ich w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 09:30:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-11-03 09:29:22 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-01-16 13:42:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 Dodanie publikacji