Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Ośrodek Kuratorski

Kierownik:

Starszy Kurator zawodowy
Wioletta Piofczyk
wioletta.piofczyk@siemianowice.sr.gov.pl
tel.: 32 76 64 393
(kierownik pod powyższym numerem dostępny tylko w dniach dyżurów tj. we wtorki i piątki)
 
Lokalizacja
ul. Zgrzebnioka 43a
41-106 Siemianowice Śląskie

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy Zgrzebnioka 43a realizuje cele i zadania wskazane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120, Poz. 1294) a w szczególności: ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości (§5.1). Podstawą skierowania do Ośrodka Kuratorskiego jest prawomocne postanowienie Sądu w tym zakresie.

Ośrodek Kuratorski w Siemianowicach Śląskich został utworzony 5 października 2007 roku, pierwsza siedziba ośrodka mieściła się przy ulicy Zgrzebnioka 43a, od września 2011 roku do lipca 2018 roku funkcjonowała przy Gimnazjum nr 2 w Siemianowicach Śląskich ul. Przyjaźni 28. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. siedziba Ośrodka powróciła do lokalizacji mieszczącej się przy ulicy Zgrzebnioka 43a.

Zajęcia w Ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00, każdorazowo przy przyjęciu kierownik indywidualnie określa z rodzicami/opiekunami zakres realizacji środka zgodnie z planem lekcji, innymi zajęciami uczestników.

W celu realizacji tych zadań w ośrodku organizuje się zajęcia z uczestnikami oraz inicjuje współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, jednostkami samorządowymi (§5.2). Organizuje się również spotkania z rodzicami lub opiekunami uczestników mające na celu dokonywanie analizy przebiegu procesu wychowania oraz ustalenie dalszych metod postępowania (§5.3).

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o plan pracy, który zakłada realizację tych zadań poprzez główne bloki zajęć obejmujące zajęcia profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjno-terapeutyczne, zacięcia z zakresu doradztwa zawodowego, rekreacyjne, sportowe obejmujące regularne treningi Ośrodkowej drużyny piłkarskiej, zajęcia są prowadzone przez wychowawców - kuratorów sądowych, pedagoga, a także okresowo wolontariuszy, praktykantów i aplikantów kuratorskich.

W ramach zajęć w Ośrodku Kuratorskim realizowane są także zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone przez wykwalifikowane osoby. Zajęcia te mają charakter socjoterapeutyczny i psychoedukacyjny. Zakres tematyki uwzględnia potrzeby uczestników i możliwości osobowościowe wychowanków. W razie potrzeb ośrodek sięga po pomoc i wsparcie zewnętrznych instytucji powołanych w mieście do realizacji tych zadań.

Za ogólne funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego odpowiedzialny jest kierownik ośrodka – zawodowy kurator rodzinny, mgr Wioletta Piofczyk. W ramach prowadzonych zadań z ośrodkiem na stałe związani są także zawodowi kuratorzy rodzinni Katarzyna Batóg i Rafał Soczomski, którzy prowadzą zajęcia z uczestnikami. Pozostałą kadrę stanowią kuratorzy społeczni, wspierani przez osoby pozyskiwane do prowadzenia zajęć specjalistycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-02-07 13:06:05 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
2 2022-02-07 13:05:34 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk
3 2022-02-07 12:59:18 Zmiana publikacji Katarzyna Pająk