Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Kasa

Ograniczenie dostępu do Sądu


Kasa Sądu czynna:


W każdy poniedziałek 8.00 do 17.00
przerwa od 10.30 do 11.00
oraz od 14.00 do 14.30

Od wtorku do piątku 8.00 do 14.30
przerwa od 10.30 do 11.00

Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna od 8.00 do 11.30.

Ostatni dzień roboczy roku kasa z uwagi na przeprowadzaną inwentaryzację nieczynna.

W kasie Sądu opłaty można uiszczać wyłącznie w formie gotówkowej.
Aktualnie zostały podjęte czynności mające na celu umożliwienie dokonywania płatności w kasie w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem funkcjonalności, na stronie Sądu zostanie zamieszczony komunikat w tej sprawie.

Obecnie płatności można uiszczać bezgotówkowo poprzez wskazane rachunki bankowe Sądu.

Istnieje również możliwość zakupu znaków opłaty sądowej lub wniesienia opłaty przez platformę e-płatności dostępny pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl. Platforma służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych, tzn. można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1892), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-12 11:57:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-11-12 11:52:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-06-23 11:50:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak