Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Opłaty Sądowe

► Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

► Roporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2006, Nr 27, poz. 199 z późn. zm.).

► Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 419).

► Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001, Nr 90, poz. 1009 z późn. zm.).

► Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

    odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
    odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
    zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.
 
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH

► Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983, Nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

►W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
- od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
- od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
- od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
- od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,
- od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,


► Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokosci opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. 2003, Nr 107, poz. 1006).

Dokumentacja

załącznik Koszty Sądowe w sprawach Cywilnych
pdf | 165.4kB

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-08-21 07:34:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-08-21 07:15:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-08-21 07:13:10 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak