Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Skargi i wnioski

Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków (zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U. z 2012r. poz, 524)

 1. Tryb przyjmowania skarg i wniosków:
  1. Skargi i wnioski w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (fax, poczta e-mail, ESP) lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski wniesione na piśmie przyjmują pracownicy Biura Podawczego Sądu.
   1. Skargi i wnioski w tym trybie należy składać:
    • w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zlokalizowanym w budynku Sądu przy ul. Chorzowskiej 14,
    • za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie.
   2. Skargi i wnioski składane w formie pisemnej muszą zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego skargę lub wniosek, jego adres do korespondencji oraz podpis. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Wskazane jest podanie sygnatury akt sprawy, którego skarga lub wniosek dotyczy.
  3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
   1. Skargi i wnioski w tym trybie należy składać:
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@siemianowice.sr.gov.pl
    • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platformy ePUAP),
    • faxem na numer: 32 7664306.
   2. Skargi i wnioski składane w formie elektronicznej muszą zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego skargę lub wniosek, jego adres do korespondencji. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Wskazane jest podanie sygnatury akt sprawy, którego skarga lub wniosek dotyczy.
  4. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu. Skargi i wnioski w tym trybie składać należy w Oddziale Administracyjnym w pokoju nr 2.62.
   1. W protokole ustnego wniesienia skargi lub wniosku zamieszcza się datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
   2. Protokół podpisywany jest przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
  5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 2. Organ właściwy do przyjmowania skarg i wniosków:
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczącym działalności sądu, jest Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
  2. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich jest Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach.
  3. Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach wskazanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Na spotkanie z Prezesem lub Wiceprezesem Sądu należy umówić się za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego z trzydniowym wyprzedzeniem.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-06-07 07:45:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-06-07 07:42:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-06-07 07:24:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak