Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Czytelnia akt

Ograniczenie dostępu:

Czytelnia akt udostępnia akta w godzinach od poniedziałku od piątku w godzinach od 9.00 do godz. 15.00, przerwa w godz. od 11.00 do 12.00, z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.
W pomieszczeniu czytelni jednorazowo może przebywać poza pracownikami Sądu
1 osoba. Wejście do czytelni następuje po zdezynfekowaniu rąk. Osoby korzystające z czytelni zajmują miejsce wskazane przez pracownika czytelni. Na 3 dni przez terminem rozprawy/posiedzenia z uwagi na obowiązek poddania ich kwarantannie po ich udostępnieniu akta nie będą udostępniane.
Zamówienia na akta składane są wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu 032 7664315 lub drogą mailową poprzez adres boi@siemianowice.sr.gov.pl.
W zamówieniu należy określić założony czas zapoznawania się z aktami. Zadeklarowany okres nie powinien przekraczać 1 godziny chyba, że jest to uzasadnione obszernością dokumentów znajdujących się w aktach. Pracownik czytelni informuje drogą telefoniczną lub mailową o terminie (dzień, godzina) udostępnienia akt. Z uwagi na konieczność weryfikacji osób wchodzących na teren budynków Sądu akta są udostępniane tylko osobie, która złożyła zamówienie. Osoba niewskazana jako zamawiająca akta nie zostanie wpuszczona na teren budynku.
Po zakończeniu przeglądu akt, akta poddaje się 24 godzinnej kwarantannie.REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT
W SĄDZIE REJONOWYM W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

§1
 1. Przeglądanie akt przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt, znajdującej się na parterze budynku A Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Chorzowskiej 14, p. 1.27.
2. Czytelnia Akt czynna jest w poniedziałki od 10.00 do 15.00, a w pozostałe dni od wtorku do piątku od 09.00 do 14.30, przerwa w godzinach od 11.00-12.00. W każdy poniedziałek od godz. 15.30 – 17.30 z aktami zapoznać można się w sekretariacie właściwego Wydziału.
3. W Czytelni Akt udostępniane są akta spraw rozpoznawanych we wszystkich Wydziałach Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, za wyjątkiem Wydziału IV Ksiąg Wieczystych, gdzie akta przeglądane są w sekretariacie wydziału mieszczącego się w budynku B, p. 1.67.
4. Akta do Czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione: osobiście lub telefonicznie wyłącznie u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Czytelni Akt w godzinach funkcjonowania Czytelni pod nr telefonu 76-64- 315 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: poi@siemianowice.sr.gov.pl.
5. Zamawiając akta należy podać: oznaczenie Wydziału, sygnaturę akt, imię i nazwisko oraz wykazać uprawnienia do dostępu do akt, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.
6. Nadzór nad Czytelnią Akt sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
7. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z osobą wyznaczoną do prowadzenia Czytelni Akt oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienia sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów przez Czytelnię Akt.
 
§2
1. Czytelnię Akt obsługuje wyznaczony pracownik Oddziału Administracyjnego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie Czytelni Akt oraz sprawuje nadzór nad udostępnionymi aktami.
2. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Czytelni Akt zobowiązana jest do uzupełniania kontrolki udostępnianych akt, wykazu złożonych pełnomocnictw i upoważnień oraz nadzoruje prawidłowość wypełniania oświadczeń i kart przeglądowych znajdujących się w aktach sprawy.
3. Udostępnienie akt i zawartych w nich dokumentów w celu przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu, a także wydanie przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt stronie lub uczestnikowi postępowania nieprocesowego może nastąpić po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów prawa.
3.1.Kserokopie dokumentów z akt sprawy wydawane są na wniosek zainteresowanego przez właściwy Wydział po uiszczeniu właściwej opłaty.
4. Przeglądanie akt spraw oraz samodzielne utrwalanie ich obrazu odbywa się w obecności pracownika sądowego, a akt, do których złożono testament, pod jego kontrolą. Celem sporządzenia kserokopii akt należy złożyć wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sporządzenie fotokopii akt zostanie odnotowane na karcie przeglądowej, a wniosek dołączony do właściwych akt.
5. Interesanci zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać napojów oraz posiłków
6. Przed skorzystaniem z Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:
• zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
• złożyć czytelne podpisy w kontrolce udostępnionych akt, na karcie przeglądowej akt dołączonej do akt sprawy
• pozostawienie okryć wierzchnich na wieszaku, znajdującego się w Czytelni Akt,
• poszanowania udostępnionych akt oraz zgłaszania pracownikowi pełniącemu dyżur w Czytelni zauważonych uszkodzeń akt.
7. Zabrania się wynoszenia akt poza czytelnię, rozszywania akt, wyrywania kart, sporządzania zapisków w aktach, rozrywania kopert
8. W Czytelni Akt mogą znajdować się jedynie osoby uprawnione, które zapoznają się z aktami.
9. Przy jednym stanowisku może przebywać jedna osoba zapoznająca się z aktami.
W przypadku zamówionych tych samych akt przez dwie osoby (np. strony i jej pełnomocnika) w tym samym czasie jest możliwość przebywania dwóch osób przy jednym stanowisku.
10. Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) i interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Osoby uprawnione mają prawo do zamówienia akt więcej niż jednej sprawy, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo. W celu przejrzenia akt kolejnej sprawy interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej Czytelnię.
12. Akta spraw znajdujących się w Wydziale udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnianie w danej chwili jest niemożliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie Czytelni Akt.
13. W celu uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami, akta do przeglądania winny być zamówione z dwudniowym wyprzedzeniem.
14. Pełnomocnicy stron, ich substytuci otrzymają akta do wglądu tylko wtedy, jeżeli do akt zostało wcześniej złożone pełnomocnictwo lub złożone najpóźniej w dniu przeglądania akt w sekretariatach właściwych wydziałów, w Biurze Podawczym lub bezpośrednio w Czytelni Akt.
15. Nie zgłoszenie się w ustalonym dniu w Czytelni, skutkuje koniecznością ponownego ustalenia nowego terminu przeglądania akt.
16. Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.
 
§3
1. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Czytelni Akt prowadzi rejestr zamówionych akt, w którym odnotowywane są sygnatury spraw oraz terminy przeglądania akt.
2. W przypadku, gdy osobą przyjmującą zamówienie na czytanie akt jest Kierownik sekretariatu wydziału bądź jego pracownik lub pracownik Punktu Obsługi Interesanta, natychmiast należy przekazać powyższą informację wraz z sygnaturą akt oraz nazwiskiem osoby zamawiającej akta osobie odpowiedzialnej za prowadzenie Czytelni Akt celem ustalenia terminu.
3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Czytelni Akt zgłasza powyższe kierownikowi właściwego Wydziału celem przygotowania akt.
4. Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika właściwego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych, Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni - ponumerowane i połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność.
4. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt, Kierownik sekretariatu odpowiedniego Wydziału zawiadamia o tym osobę odpowiedzialną za prowadzenie Czytelni Akt, która informuje interesanta o konieczności złożenia pisma do Przewodniczącego Wydziału celem uzyskania zgody na wgląd do przedmiotowych akt.
5. Zamówione akta do Czytelni przynosi pracownik z Wydziału, którego akta są zamówione. Do akt powinna być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem osoby, która zamówiła akta, i która jest upoważniona do ich przeglądania oraz z podaną nazwą Wydziału, który akta wypożycza. W przypadku stwierdzenia braku pełnomocnictwa lub upoważnienia w aktach sprawy (dot. adwokatów, radców prawnych, aplikantów), Kierownik sekretariatu dokonuje adnotacji na dołączonej karcie do akt, celem pobrania dokumentu przez pracownika Czytelni.
6. Do udostępnianych akt sprawy winna być dołączona karta przeglądowa akt.
7. Zamówione akta do Czytelni są zwracane do właściwego Wydziału w tym samym dniu, w którym zostały udostępnione.
8. Pracownik odbierający akta z Czytelni potwierdza czytelnie ich odbiór w kontrolce udostępnianych i zwracanych akt.
9. Kierownik właściwego sekretariatu, jest odpowiedzialny za natychmiastowe zainicjowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne zabezpieczenie zapisu monitoringu Czytelni w każdym przypadku stwierdzenia, podejrzenia naruszenia integralności akt.

                                                                                            Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                            w Siemianowicach Śląskich
                                                                                            SSR Izabela Marczyk - Bregida

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-12-11 09:51:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 09:51:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 09:51:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak