Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Portal Orzeczeń

Z dniem 1 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 01 maja 2015r.
 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami (zawarte w jednym dokumencie) wydawane w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
  1. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
  2. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
  3. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
  4. sprawach, w których posiedzenie odbywa się w z wyłączeniem jawności;
  5. postępowania w sprawach nieletnich;
  6. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
  7. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art.155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
  8. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
  9. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
  10. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  11. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
  12. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
  13. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
  14. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
  15. zastosowania prawa łaski;
  16. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
  17. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
  18. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
  19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
  20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
  21. postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
  22. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
  23. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
 3. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
 4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
 5. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
  1. importu orzeczeń z systemu SAWA;
  2. automatycznej anonimizacji;
  3. weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
  4. uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
  5. zatwierdzania publikacji orzeczenia.
 6. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.
§ 2
 1.  Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, odrębnym zarządzeniem wyznaczy w każdym Wydziale po dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
 2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
  1. sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
  2. wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
  3. przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
  4. niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: administracja@siemianowice.sr.gov.pl;
  5. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.
§ 3
 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
 2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.
 4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Administratora Systemów Informatycznych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.
§ 4
 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
 2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.
§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

§ 6
 1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:
  1. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
  2. Kierownik Oddziału Administracyjnego.
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015r. i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich


Prezes Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich
SSR Izabela Marczyk – Bregida
/-/


Siemianowice Śląskie, dnia 08 marca 2018 r.


Adm. 010-04/2015
ANEKS nr 1 do ZARZĄDZENIA

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich

§1
Z dniem 08 marca 2018r. załączniki Nr 1 i 2 określone w §3 zarządzenia otrzymują nowe brzmienie, według załączonych wzorów.

§2
 
Z dniem 08 marca 2018r. §6 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
 1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:
  1. SSR Katarzyna May – Przewodniczący II Wydziału Karnego,
  2. Katarzyna Pająk - Kierownik Oddziału Administracyjnego,
  3. Marcin Czwojdrak – Administrator Systemów Informatycznych.

§3
 
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty

§4
 
Treść niniejszego zarządzenia umieścić na stronie internetowej Sądu.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015r. i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich


Prezes Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich
SSR Mariusz Witkowski
/-/

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 10:17:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-11-03 10:16:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-11-03 10:11:11 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak