Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Osoby korzystające z pomocy postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej służy udzielaniu pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzinom. Tryb i zasady udzielania powołanej pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1544).

Pomocy ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej udziela się z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin osób pozbawionych wolności mogą składać wnioski do zawodowych kuratorów sądowych miejsca pobytu osoby uprawnionej do uzyskania pomocy. Kuratorzy ci działają przy sądach rejonowych. (Kuratorzy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich)

Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do wskazanego zakresu i celu pomocy. Ponadto, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają również dokument zwolnienia. W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera dostatecznego uzasadnienia lub nie odpowiada w/w warunkom, żąda się od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do tego czasu wniosek nie podlega on rozpoznaniu.

Więcej informacji na temat pomocy postpenitencjarnej można uzyskać na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-04-24 15:17:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2017-04-24 14:53:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-04-24 14:16:39 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak